Avís legal

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: Xavier Soriano Argemí
 • Nom comercial: FlavorCook
 • NIF/CIF: 45471552T
 • Adreça: Avda. Abad Marcet, 252, 3º 1ª. 08225 Terrassa (Barcelona)
 • Correu electrònic: xasoar@gmail.com

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

FlavorCook (Xavier Soriano Argemí) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de FlavorCook inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://www.flavorcook.com (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal https://www.flavorcook.com.

Dades personals que recopilo i com ho faig

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb FlavorCook. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, https://www.flavorcook.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de FlavorCook o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://www.flavorcook.com o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.flavorcook.com no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers que conté encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a FlavorCook poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Xavier Soriano Argemí, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i https://www.flavorcook.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intelectual i industrial

En virtut de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de FlavorCook. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FlavorCook.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a FlavorCook indicant:

 • Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Política de comentaris

A la meva web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i fer consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors de la web.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com ara domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. Tampoc no es consideraran aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsable

Xavier Soriano Argemí (FlavorCook) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general, les relacions entre FlavorCook amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació d’ESPANYA i als jutjats i tribunals de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.flavorcook.com, si us plau adreceu-vos a info@flavorcook.com.

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 17-02-2020.

¡Suscríbete al boletín!